I. Wznowienie polisy EUROINS w systemie Agenta

Wznowienie polisy EUROINS na poziomie Agenta na kolejne 12 miesięcy odbywa się poprzez: 1. skopiowanie zeszłorocznej oferty - należy przy tym pamiętać o :

a. aktualizacji okresu ubezpieczenia, a w szczególności o poprawnym wpisaniu daty startu wznowienia tak, aby nie było przerwy w ubezpieczeniu

b. ewentualnych zmianach do polisy dokonanych w trakcie okresu ubezpieczenia, które należy uwzględnić

lub
2. zawarcie nowego ubezpieczenia z zaciągnięciem klienta z katalogu klientów oraz pojazdu

z katalogu pojazdów (czyli bez potrzeby powtórnego wpisywania danych klienta i pojazdu) .
Numer oferty, na podstawie której została wystawiona zeszłoroczna polisa, znajduje się na widoku głównym

polisy w sekcji Oferta (jak poniżej).

W przypadku gdy ani Agent, ani Klient nie dokonają wznowienia polisy EUROINS przed datą startu na kolejne 12 miesięcy, a umowa kwalifikuje się do automatycznego wznowienia zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, polisa wznowieniowa zostanie automatycznie wygenerowana w systemie centralnym EUROINS w momencie ekspirowania polisy oryginalnej. Na wniosek Agenta lub Klienta polisa wznowiona może zostać udostępniona drogą mailową. Wniosek o przekazanie polisy należy kierować na adres wznowienia@eins.pl .

Bez względu na to z jakiej opcji wznowienia skorzysta Agent, prowizja dla Agenta z tytułu wznowienia ubezpieczenia EUROINS pozostaje na zasadach jak dla nowego biznesu.

WAŻNE:
Istnieją dwie przesłanki „techniczne”, które powodują, że system EUROINS nie wygeneruje polisy automatycznej na kolejne 12 miesięcy. Są to:
1. wypowiedzenie z art. 28 - zarejestrowane przez formularz na stronie eins.pl lub bezpośrednio podpięte na portalu pod polisą jako „wypowiedzenie art. 28”
2. polisa wznowieniowa wystawiona przez Agenta na portalu przed ekspiracją polisy oryginalnej.

Przykład:
Polisa oryginalna wygasa w dniu 05.04.2020.
Wcześniej w dniu 30.03.2020 Agent wystawił polisę wznowieniową na portalu.
Tymczasem Klient opłacił składkę w oparciu o otrzymane z EUROINS pismo wznowieniowe, składka wpłynęła w dniu 01.04.2020.

W przypadku gdyby nie została wystawiona polisa przez Agenta, system natychmiast wygenerowałby polisę „automatyczną” w odpowiedzi na zaksięgowaną składkę.
W tym wypadku ponieważ system już odnalazł jedną polisę wznowieniową, nie wygeneruje kolejnej polisy „automatycznej”.

Jest bardzo istotne, aby Agent nie anulował polisy wznowieniowej wystawionej przez siebie na portalu, gdyż w przypadku jak popisany powyżej Klient pozostałby bez ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC .
Gdy nie wystąpi żadna z dwóch powyższych przesłanek „ technicznych”, a spełnione są przesłanki ustawowe, system wygeneruje centralnie polisę „automatyczną , gotową do przekazania na życzenie Agenta lub Klienta.

II. Zgłaszanie wypowiedzenia OC na koniec trwania umowy ubezpieczenia (art. 28)

Dokument wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC podpisany przez posiadacza pojazdu należy ZAREJESTROWAĆ poprzez formularz „Wypowiedzenie OC na koniec trwania polisy (art.28)” na stronie eins.pl (zrzut ekranu poniżej) .

Rejestracji Wypowiedzenia OC dokonać może Klient lub Agent, w tym Agent „obcy” nie związany z polisą oryginalną.

Do formularza Wypowiedzenie OC należy podpiąć dokument wypowiedzenia OC podpisany własnoręcznie przez posiadacza pojazdu mechanicznego. Wzorzec dokumentu wypowiedzenia OC można pobrać ze strony eins.pl z formularza wypowiedzenia.

Agent polisy oryginalnej może skorzystać również z alternatywnej ścieżki rejestrowania wypowiedzenia z art.28 poprzez podpięcie skanu dokumentu wypowiedzenia na portalu pod daną polisą koniecznie wybierając kategorię dokumentu jako Wypowiedzenie OC – w ten sposób odnotowane zostaje w systemie centralnym EUROINS oraz w UFG, że Klient nie kontynuuje ubezpieczenia w EUROINS.

Poniżej widok główny polisy oraz zakładka Dokumenty, plusikiem („+”) można podpiąć wypowiedzenie: 1. w tabeli Dokumenty polisowe ( ta ścieżka jest krótsza)

lub
2. w tabeli Inne dokumenty poprzez „+” , a następnie KONIECZNIE! wybór pliku dokumentu –

Wypowiedzenie OC.

W razie błędnego podpięcia dokumentu wypowiedzenia OC pod niewłaściwą polisę dokument wypowiedzenia należy wycofać poprzez wybór Rodzaju pliku - wycofanie ubezpieczenia OC. Następnie dokument wypowiedzenia OC należy podpiąć pod właściwą polisę.

III. Zgłoszenie wypowiedzenia OC po wznowieniu polisy (art. 28a) oraz z umowy zawartej na odległość (art.40)

Każdy rodzaj wypowiedzenia OC do polisy EUROINS powinien zostać zgłoszony przez odpowiedni formularz na stronie eins.pl, w tym wypowiedzenie OC:

  1. w trakcie trwania polisy prolongowanej z art. 28a

  2. dla umowy zawartej na odległość z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta

IV. Dodatkowe informacje

W odniesieniu do umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających pod automatyczne wznowienie zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych EUROINS wysyła - na wskazany na polisie adres korespondencyjny (wpisany przy Ubezpieczającym) - pismo wznowieniowe co najmniej na 14 dni przed końcem obowiązującej umowy ubezpieczenia.

Pismo wznowieniowe zawiera:

  1. informację o składce oferowanej na kolejne 12 miesięcy (w zakresie identycznym jak w polisie oryginalnej),

  2. blankiet z danymi do przelewu bankowego,

  3. potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, które w przypadku opłacenia składki stanowi dla Klienta dokument

Do Agentów przesyłane są cyklicznie z adresu wznowienia@eins.pl zestawienia polis EUROINS oczekujących do wznowienia wraz z informacją o wysokości składki oferowanej przez EUROINS na kolejne 12 miesięcy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?